KRONOLOJİ

  1924 Yılı

 
  1881-1912
  1913-1914
  1915
  1916
  1917
  1918
  1919
  1920
  1921
  1922
  1923
  1924
  1925
  1926
  1927
  1928
  1929
  1930
  1931
  1932
  1933
  1934
  1935
  1936
  1937
  1938
 • 1 Ocak 1924 Gazi Mustafa Kemal İzmir'e gitti.
 • 2 Ocak 1924 T.B.M.M.'nde "Hafta Tatili Hakkında Kanun" kabul edildi. (O güne değin hafta tatili zorunluluğu yoktu.)
 • 2 Ocak 1924 İstanbul İstiklal Mahkemesi'nde gazeteciler beraat etti.
 • 28 Ocak 1924 Türkiye-Avusturya dostluk, ticaret ve ikamet antlaşmaları imzalandı. (İstanbul)
 • 7 Şubat 1924 T.B.M.M.'nde, Milli Mücadelede şehit olan gönüllü ve subayların ailelerine maaş bağlanmasına ilişkin kanun kabul edildi.
 • 13 Şubat 1924 İstanbul İstiklal Mahkemesi'nin mahkum ettiği gazetecilerin affı T.B.M.M.'nde kabul edildi.
 • 15 - 22 Şubat 1924 İzmir'de harp oyunları yapıldı. (Bu günlerde, Hilafetin kaldırılması için karar verildi. Gazi Mustafa Kemal ile İsmet (İnönü) bu konuda görüştüler.)
 • 29 Şubat 1924 Halife Abdülmecit için İstanbul'da son Cuma selamlığı töreni yapıldı.
 • 1 Mart 1924 Gazi Mustafa Kemal, T.B.M.M.'nin açış konuşmasında, öğretimin birleştirilmesi ve ordunun siyasetten ayrılmasının gereğine işaret etti.
 • 1 Mart 1924 Gazi Mustafa Kemal Kastamonu'da, Şapka ve Kıyafet Devrimini başlattı.
 • 2 Mart 1924 C.H.P. Grubu toplantısında, ertesi gün alınacak kararlar üzerinde görüşüldü.
 • 3 Mart 1924 Hilafet kaldırıldı.
 • 3 Mart 1924 Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul edilerek, eğitimde birlik sağlandı.
 • 3 Mart 1924 Şeriye ve Evkaf Vekaletleri kaldırıldı. (laik devlete doğru ilk adım)
 • 3 Mart 1924 Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekaleti kaldırıldı. (Genelkurmay Başkanlığı, hükümet ve siyaset dışına çıktı)
 • 5 Mart 1924 T.B.M.M.'nde "Ziraat ve Ticaret Vekaletleri Teşkiline Dair Kanun" kabul edildi.
 • 8 Mart 1924 T.B.M.M. Birinci dönem üyelerine İstiklal Madalyası verilmesi yolunda karar aldı.
 • 13 Mart 1924 T.B.M.M.'nde "Orta Tedrisat Muallimleri Kanunu" kabul edildi.
 • 18 Mart 1924 T.B.M.M.'nde "Köy Kanunu" kabul edildi.
 • 30 Mart 1924 Mehmet Rıfat (Börekçi), Diyanet İşleri Başkanlığına atandı.
 • 1 Nisan 1924 Ergani Bakır madeninin devletçe işletilmesi konusunda Kanun, T.B.M.M.'nde kabul edildi.
 • 8 Nisan 1924 "Mehakim-i Şer'iyenin İlgasına ve Mehakim Teşkilatına Ait Ahkamı Muaddil Kanun" ile dinsel mahkemeler kaldırılarak mahkemeler birleştirildi. Kanun, Mayıs başında yürürlüğe girdi.
 • 13 Nisan 1924 Mithat, Mahmut Şevket, Talat Paşalar, Reşit Hikmet Bey ve başkalarının ailelerine vatan hizmetinden dolayı maaş bağlanması konusunda kanun T.B.M.M.'nde kabul edildi.
 • 16 Nisan 1924 T.B.M.M'i "Aff-ı Umumi Kanunu" ile, Kurtuluş Savaşı sırasında düşmanlara yardım edenleri bağışladı.
 • 20 Nisan 1924 Yeni Anayasa kabul edildi.
 • 21 Nisan 1924 T.B.M.M.'nde "İstanbul Darülfünunu'nun Şahsiyet-i Hükmiyesi Hakkında Kanun" kabul edildi.
 • 22 Nisan 1924 T.B.M.M.'nde "Anadolu Demiryollarının Mübayaasına ve Müdüriyet-i Umumiyesinin Teşkiline ve Vezaifine Dair Kanun" kabul edildi. (Bu Kanun'la, Devlet Demiryolları kurulmuş oldu.)
 • 23 Nisan 1924 Ankara'da toplanan kurultay ile Türk Ocakları yeniden kuruldu. (İlk kuruluş, 25 Mart 1912. 1931'de kapatılmış, yerlerine Halkevleri açılmıştı.1949'da yeniden kurulmuştur.)
 • 4 Mayıs 1924 Genç Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk'ün özel çabaları ve büyük özveriler sonucunda Paris Olimpiyatlarına katıldı.
 • 19 Mayıs 1924 Türk-İran sınırı konusunda Türkiye - İngiltere görüşmeleri İstanbul'da başladı. (5 Haziran'a değin sürmüş, antlaşmaya varılamamış, konu Milletler Cemiyeti'ne götürülmüştür.)
 • 1 Haziran 1924 Milli Mücadele aleyhinde çalışmaları nedeniyle, Lozan Antlaşması'na bağlı genel af beyannamesinin dışında bırakılan 150 kişinin yurt dışına çıkarılması konusunda Bakanlar Kurulu karar verdi.
 • 6 Haziran 1924 İstanbul'da Papa Eftim (Erenerol)'in girişimi ile Türk Ortodoksları Panaiya kilisesinde kongre yaptılar ve "Müstakil İstanbul Türk Ortodoks Kilisesi"ni kurarak başına Papa Eftim'i getirdiler.
 • 8 Ağustos 1924 Lozan Antlaşması yürürlüğe girdi.
 • 22 Ağustos 1924 Kadınlarımızın yargıçlığa atanmak istemeleri.
 • 25 Ağustos 1924 Gazi Mustafa Kemal, Ankara'da Muallimler Birliği Kongresi üyelerine verilen çayda: "Cumhuriyetin fedakar muallim ve mürebileri; yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır" dedi.
 • 26 Ağustos 1924 Türkiye İş Bankası kuruldu.
 • 30 Ağustos 1924 Gazi Mustafa Kemal, Başkomutanlık Meydan Savaşı'nın ikinci yıl dönümünde, Dumlupınar'da yapılan törendeki uzun konuşmasının sonunda, gençlere seslenerek : "Ey yükselen yeni nesil;
 • İstikbal sizindir. Cumhuriyeti biz tesis ettik; onu ila ve idame edecek sizsiniz" dedi.
 • 30 Ağustos 1924 Dumlupınar'da Meçhul Asker anıtının temeli atıldı.
 • 1 Aylül 1924 Ankara'da Musiki Muallim Mektebi kuruldu.
 • 22 Eylül 1924 Gazi Mustafa Kemal Samsun'da, İstiklal Ticaret Mektebi'nde öğretmenlerle yaptığı konuşmada: "Dünyada her şey için medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlmin ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir" dedi.
 • 25 Ekim 1924 Ziya Gökalp öldü.
 • 26 Ekim 1924 Komutanların siyaseti seçmeleri nedeniyle bunalım doğdu.
 • 29 Ekim 1924 T.B.M.M. bugün CENTO'nun bulunduğu ikinci binasında Cumhuriyetin yıldönümünü kutladı.
 • 1 Kasım 1924 T.B.M.M. toplantı yıllarına Kasım'da başladı.
 • 10 Kasım 1924 Halk Fırkası, "Cumhuriyet Halk Fırkası" adını aldı.
 • 17 Kasım 1924 Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kuruldu.
 • 21 Kasım 1924 İsmet (İnönü) Paşa, Başbakanlıktan çekildi. (22 Kasım'da Fethi (Okyar) Bey Başbakan oldu. 2 Mart 1925'e değin Başbakanlıkta kaldı.)
 • 26 Kasım 1924 Kazım (Özalp) Paşa T.B.M.M. Başkanı oldu. (1 Mart 1935'e değin)
 • 20 Aralık 1924 "Kırkkilse İsminin Kırklareli'ye Çevrilmesi Hakkında Kanun" T.B.M.M.'nde kabul edildi.
 • 29 Aralık 1924 T.B.M.M.'nde "Bahriye Vekaleti Teşkili Hakkında Kanun" kabul edildi.
 •  
   

   
  Bütün hakları saklıdır © 2000 - FORSNET
   
  Yukarı Ana Sayfa