KRONOLOJİ

  1925 Yılı

 
  1881-1912
  1913-1914
  1915
  1916
  1917
  1918
  1919
  1920
  1921
  1922
  1923
  1924
  1925
  1926
  1927
  1928
  1929
  1930
  1931
  1932
  1933
  1934
  1935
  1936
  1937
  1938
 • 1 Ocak 1925 Gazi Mustafa Kemal Konya'ya doğru yola çıktı.
 • 3 Ocak 1925 Türkiye-Letonya dostluk antlaşması (Varşova) yapıldı.
 • 11 Ocak 1925 Mustafa Kemal Paşa'nın Birinci İnönü Zaferi'nin Dördüncü Yıldönümü dolayısıyla Konya'da bir konuşma yaptı ve bu zaferin inkılâp tarihimizin bir sayfası olduğunu belirtti.
 • 11 - 15 Şubat 1925 Doğu'da Şeyh Sait ayaklanması başladı.
 • 14 Şubat 1925 Kurtuluş Savaşı komutanlarından Halit Paşa öldü. (T.B.M.M.'nde Ali Fuat (Cebesoy) ile vuruşması sonucu)
 • 16 Şubat 1925 Türk Hava Kurumu (Türk Tayyare Cemiyeti adı ile) kuruldu.
 • 17 Şubat 1925 Âşar kaldırıldı.
 • 25 Şubat 1925 Dinin siyasete alet edilmemesi hakkındaki kanunun kabul edildi.
 • 26 Şubat 1925 Fransız şirketince yönetilen Tütün Rejisi'nin 1 Mart'ta kaldırılmasına ilişkin "Tütün İdare-i Muvakkatesi ve Sigara Kağıdı İnhisarı Hakkında Kanun" T.B.M.M.'nde kabul edildi.
 • 2 Mart 1925 Fethi (Okyar) kabinesi istifa etti. İsmet (İnönü) 3 Mart'ta Hükümeti kurdu. (Bu olay da Şeyh Sait Ayaklanmasına bağlıdır)
 • 4 Mart 1925 Takrir-i Sükun (huzur ve güveni sağlama, anarşiyi önleme) Kanunu TBMM de kabul edildi.
 • 8 Mart 1925 Adliye vekillerinden Prof. Seyit (Bey) öldü.
 • 9 Mart 1925 6 Mart'ta Bakanlar Kurulu Kararı ile kapatılan dört gazeteden sonra bugün iki gazete daha kapatıldı.
 • 5 Nisan 1925 Şeker Fabrikalarının kurulması ile ilgili kanun T.B.M.M.'nde kabul edildi.
 • 17 Nisan 1925 Ankara-Yahşihan demiryolu işletmeye açıldı. (20 Kasım : Yahşiyan - Yerköy demiryolu işletmeye açıldı)
 • 19 Nisan 1925 "Cumhuriyet'in İlanına Müsadif 29 Teşrinievvel (Ekim) Gününün Milli Bayram Addi Hakkında Kanun T.B.M.M.'nde kabul edildi.
 • 19 Nisan 1925 T.B.M.M.'nde "Ticaret Sanayi ve Maadin Bankası Kanunu" kabul edildi.
 • 22 Nisan 1925 T.B.M.M.'nde "Ticaret ve Sanayi Odaları Kanunu" kabul edildi.
 • 22 Nisan 1925 T.B.M.M.'nde "Kadastro Kanunu" kabul edildi.
 • 5 Mayıs 1925 Ankara'da Gazi Orman Çiftliğinin kurulması için işe başlandı.
 • 5 Mayıs 1925 Yunanistan'daki Ermeni komitecilerinin Gazi Mustafa Kemal'i öldürmekle görevlendirdikleri Manok Manükyan Ankara'da idam edildi.
 • 3 Haziran 1925 Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Bakanlar Kurulu Kararı ile kapatıldı.
 • 29 Haziran 1925 Şeyh Sait ile 46 adamı Diyarbakır İstiklal Mahkemesi'nce bir gün önce idama mahkum edildi; bugün asıldı.
 • 23 Ağustos 1925 İstanbul'da Sarayburnu'nda Mustafa Kemal'in ilk heykeli dikildi.
 • 23 Ağustos - 1 Eylül 1925 Gazi Mustafa Kemal şapka ve tekkeler konusunda bir geziye çıktı..
 • 27 Ağustos 1925 Mustafa Kemal Paşa şapka ile İnebolu Türkocağına geldi. (Kastamonu seyahati boyunca, kıyafet inkılabı ile ilgili konuşmaları.)
 • 1 Eylül 1925 Ankara'da Birinci Türk Tıp Kongresi toplandı.
 • 2 Eylül 1925 Tekke ve Zaviyeler kapatıldı.
 • 2 Eylül 1925 Sivas'ta gericiler şapka ve tekkeler konusunda ayaklandı. (İstiklal Mahkemesi'nce cezalandırıldılar)
 • 4 Eylül 1925 İstanbul'da bir baloda Türk Kadınları ilk kez güzellik yarışmasına katıldı.
 • 13 Eylül 1925 Gazi Mustafa Kemal, Elazığ İstiklal Mahkemesinde yargılanan gazetecileri bağışladı.
 • 1 Ekim 1925 Bursa dokuma fabrikası, Gazi Mustafa Kemal'in konuşmasıyla açıldı.
 • 11 Ekim 1925 "İcra Vekilleri Heyet-i Celilesinin 2626 Numaralı ve 11 Teşrinievvel 1341 Tarihli Kararnamesi yayınlandı: Resmi Merasimde Giyilecek Elbise ve Teferruatı Hakkında Talimatname" (Frak, silindir v.b.)
 • 14 Ekim 1925 Gazi Mustafa Kemal, İzmir Erkek Muallim Mektebi'nde yaptığı konuşmada : "Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak muallimlerdir" dedi.
 • 5 Kasım 1925 Ankara Hukuk Mektebi açıldı.
 • 14 Kasım 1925 Gazi Mustafa Kemal'in Mütareke sıralarında Şişli'de oturduğu eve bir plaka kondu.
 • 22 Kasım 1925 İstanbul Darülfünunu'na İnkılap tarihi kürsüsü konulması ve bir inkılap müzesi kurulması konusunda Edebiyat Fakültesi meclisinde karar alındı.
 • 23 Kasım 1925 Şuray-ı Devlet (Danıştay) yeniden kuruldu.
 • 25 Kasım 1925 Şapka Kanunu çıktı.
 • 30 Kasım 1925 Tekke ve Zaviyeler ile türbelerin kapatılmasına ve türbedarlar ile bazı ünvanların men ve ilgasına dair kanun yürülüğe girdi.
 • 8 Aralık 1925 Maarif Vekaleti "Türk Birliğini Parçalamaya Çalışan Cereyanlar" üzerine bildiri yayınladı. (Kürt, Laz, Çerkez, Kürdistan, Lazistan adlarının kullanılmaması, bu konularda mücadele edilmesi)
 • 9 Aralık 1925 T.B.M.M.'nde "Yerli Kumaştan Elbise Giyilmesine Dair Kanun" kabul edildi.
 • 17 Ararlık 1925 Türk - Sovyet tarafsızlık ve saldırmazlık antlaşması ve bağlı üç protokol Paris'te imzalandı. (S.S.C.B. bu antlaşmayı 7 Kasım 1945'te bozdu.)
 • 26 Aralık 1925 Milletlerarası saat ve takvimin kabulü hakkında Kanun kabul edildi.
 •  
   

   
  Bütün hakları saklıdır © 2000 - FORSNET
   
  Yukarı Ana Sayfa